झालावाड जिल्ला

भारतको एक जिल्ला

झालावाड जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम झालावाड हो।

५. झालावाड जिल्ला