जोधपुर जिल्ला

जोधपुर जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम जोधपुर हो।