जालौर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

जालौर जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम जालौर हो।