चुम्बक

पदार्थ वा वस्तु जसले चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ
चुम्बकीय क्षेत्र
चुम्बकीय बल

चुम्बक एक पदार्थ या वस्तु हो जसले चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्दा छ। चुम्बक को प्रमुख गुण छेउछाउको चुम्बकीय पदार्थ लाई आफु तिर तान्ने हो।*चुम्बक ध्वनी तथा आवाज सुन्न स्पिकर द्वारा प्रयोग गरिन्छ। *माईक तथा डाईनामोटर,पंखा ,कुलर, पानीतान्ने मोटर र अन्य विद्धुतिय मोटर एवं विद्धुतिय उपकरणहरुमा चुम्बक तथा चुम्बकिय पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन्छ।श्रोत:-अर्जुन क्षितिज (दैदवारी)

चुम्बकको प्रकारEdit


स्थायी चुम्बकEdit

===अस्थायी चुम्बक===स्थाई चुम्बक