चित्तूर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

चित्तूर जिल्ला भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।