गोमती नदी (स्पष्टता)

गोमती नदी भारतमा यो नामका दुईवटा नदीहरू छन्।