गोमती नदी (स्पष्टता)

(गोमती नदी बाट पठाईएको)

गोमती नदी भारतमा यो नामका दुईवटा नदीहरू छन्।