क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि सेरोफेरोलाई जनाउँछ छ । जस्तै बाग्मती क्षेत्र , पहाडी क्षेत्र , मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र आदि ।


क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि रूपमा निम्न प्रकारका सेरोफेरो जनाउन सक्छ ।

हेर्नुहोस सम्पादन गर्नुहोस्