क्षेत्रमिति


विभिन्न प्रकारका ज्यामितिय आकृती तथा व्यावहारिक आकृतीहरूको क्षत्रफलको मान पत्तालगाउने विज्ञान।