किन्नौर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

किन्नौर जिल्ला भारतीय राज्य हिमाञ्चल प्रदेशको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम किन्नौर हो।