कान्तिपुर (स्पष्टता)

कान्तिपुर भन्नाले निम्न कुराहरू थाहा पाइन्छ: