काठमाडौँ (स्पष्टता)

काठमाडौँ शब्दले निम्नलिखित कुराहरू बुझ्न सकिन्छ:-