काठमाडौं (स्पष्टता)

(काठमाडौ बाट पठाईएको)

काठमाडौं शब्दले निम्न लिखित कुराहरू बुझ्न सकिन्छ :-