करौली जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

करौली जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम करौली हो।