मुख्य सूची खोल्नुहोस्


Mondino dei Liuzzi, Anathomia, 1541

मानव-शरीरको संरचना विषयको अध्ययनलाई एनाटोमी भनिन्छ।