एकात्मक फलन

x ∈ y को लागि को रूपमा व्यक्त गर्न सकिने फलन लाई एकात्मक फलन(Identity Function) भनिन्छ[स्रोत नखुलेको]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन