उष्मागतिकी

उष्मागतिकी भौतिकशास्त्र अन्तर्गतको एक भाग हो। यसले तापशक्तिको आदानप्रदान गर्ने गतिलाई अध्ययन गर्दछ।

कार्यक्षेत्रसम्पादन

ऊष्मागतिकी को नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकी को सुन्यौं नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकी को प्रथम नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकी को दोश्रो नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकीको तेश्रो नियमसम्पादन

थप लिंकसम्पादन