आयतन

पदार्थको यस्तो गुण जसको कारणले गर्दा पदार्थले कुनै स्थान ओगट्छ।

आयतन पदार्थको यस्तो गुणहो जसको कारणले गर्दा पदार्थले कुनै स्थान ओगट्छ।