अंग्रेज (English:The English) इङ्गल्याण्डका निवासी हुन जिनका मातृभाषा अङ्ग्रेजी हो। आजको संयुक्त अधिराज्य पहिला इंगल्याण्ड थियो अर्थात आजको संयुक्त अधिराज्यका निवासीहरू अंग्रेज हुन।