अंगद (रामायण)

अंगद रामायणमा उल्लेख गरिएको बानर राज्य किस्किन्धा नगरको राजा बालीका छोरा थिए ।

The monkey prince Angad is first sent to give diplomacy one last chance (Ravi Varma studio, 1910's)

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन