शास्त्रीयरूपमा आठ प्रकारका विवाहहरू वणिर्त छन्

  • ब्रहृम विवाह,
पश्चिम नेपालको एक विवाह
  • दैव विवाह,
  • आर्य विवाह,
  • प्रजापत्य विवाह,
  • आसुर विवाह,
  • गन्धर्व विवाह,
  • राक्षस विवाह र
  • पैशाच विवाह