स्लेस्भिग-होल्स्टाइन

श्लेसविग-होल्सटीन जर्मनीको एउटा राज्य हो।