मुख्य सूची खोल्नुहोस्

सहायक सेनानीलाई दोस्रो लप्टन पनि भनिन्छ।