सय्यद वंश दिल्ली सल्तनतको एक शासक वंश थियो । यो मात्र ३७ वर्षहरूसम्म सत्तामा रहन सक्यो । यसका पछि लोदी वंश सत्तारूढ भयो ।

शासक सूचीसम्पादन

  1. खिज्र खाँ
  2. मुबारक शाह
  3. मुहम्मद शाह, सय्यददिल्ली सल्तनतका शासक वंश
गुलाम वंश | खिलजी वंश | तुगलक वंश | सय्यद वंश | लोदी वंश | सूर वंश