सगरमाथा (स्पष्टता)

सगरमाथा भन्नाले निम्न लिखित कुराहरू बुझाउनसक्छ: