en-1This user knows basic English.

यो प्रयोगकर्ता बेसिक आधारको अंग्रेजी जान्नु हुन्छ।