शूक्ष्मजीव विज्ञान

शूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा अङ्ग्रेजीमा Microbiology नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने जीवहरूको अध्ययन गर्ने जीव विज्ञानको शाखा हो। यसमा परजीवी, ढुसी, लेऊ, किटाणु, जीवाणु तथा विषाणुको अध्ययन गरीन्छ।