मुख्य सूची खोल्नुहोस्

१. शिक्षा २. कल्प ३. व्याकरण ४.ज्योतिष ५. छन्द ६. निरुक्त लाई वेदांग भनिन्छ।