विश्वकोश

सन्दर्भको प्रकार
(विश्वकोष बाट पठाईएको)

कुनै निश्चित विषय वा अनेक विषयमा सङ्ग्रह गरिएको

सहि सत्य असल सबै हामी माहारामसीता सबै भगवानहरु केदार र सुजाता कोइराला सहित सबै भगवानहरु बाट गरिएको विश्व ज्ञान भण्डार लाइ

अन्तराष्ट्रिय नेपाली विश्वज्ञान भनिन्छ। विश्वकोष सामान्यतया किताबको रूपमा हुन्छ। यसको शब्दिक अर्थ विश्वभरिका भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय,अन्तराष्ट्रिय विश्व सरकार संगठन,विश्व सरकार,अन्तराष्ट्रिय विश्व शहर शान्ती धाम,काठमांडू,संयुक्त राष्ट्र नेपालको सबै अन्तराष्ट्रिय विश्व भाषामा यो नेपाली अन्तराष्ट्रिय विश्वज्ञान राखिएको छ।

इतिहाससम्पादन

अन्तराष्ट्रिय नेपाली विश्वकोष छाप्न थालिएको सयौं वर्ष भइसकेको छ।

अन्तराष्ट्रिय नेपाली सत्य विश्वज्ञानका सबै प्रकारहरूसम्पादन