विश्वकोश

सन्दर्भको प्रकार


कुनै निश्चित विषय वा अनेक विषयमा सङ्ग्रह गरिएको

सहि सत्य असल सबै हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुका हामी सबै भगवानहरुले पहिला नै जानकारीहरु गराइसकेको सबै किसिम सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु अनुसार कै सबै किसिमले सबै पुर्ण भइरहेको सबै पुर्ण भइसकेके सहित हामी सबै भगवानहरु बाट सृष्टी र सृजना गरिएको अन्तराष्ट्रिय विश्व विशिष्ट नेपाली सहित का हामी सबै भगवानहरुका सबै शुभ सत्य असल राम्रा सबै बिषयहरुका सबै भाषाहरु र सबै बिषयहरुका सबै ज्ञान हरुलाइ अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट विश्व राष्ट्रिय स्थानिय सहितका यि सबै ज्ञान लाइ विश्वकोष नाम राखीएको छ।हामी सबै भगवानहरु र हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबैलाइ हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुका सहित यस पृथ्वी लोकका संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय,अन्तराष्ट्रिय विश्व भगवान सरकार संगठन,अन्तराष्ट्रिय विश्व शहर विश्व शान्ती धाम,संयुक्त राष्ट्र नेपालको सबै अन्तराष्ट्रिय विश्व विशिष्ट राष्ट्रिय स्थानिय भाषामा यो नेपाली अन्तराष्ट्रिय विश्वकोष निर्माण गरिएको छ अन्तराष्ट्रिय नेपाली विश्वकोष छाप्न थालिएको वर्ष भइसकेको छ।