यदि एक एक सम्पूर्ण फलन भए B बाट A मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f को विपरीत फलन (Inverse Function ) भनिन्छ ।

Inverse Function

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन