राष्ट्रिय पञ्चायत

राष्ट्रिय पञ्चायत नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था बहाल रहंदा संसदको काम गर्ने उच्च निकाय थियो.