राज्यसभा भारतीय लोकतंत्रको माथिल्लो प्रतिनिधि सभा हो । लोक सभा तल्लो प्रतिनिधि सभा हो ।

सभापतिसम्पादन

भारतको राष्ट्रपति राज्यसभाको स्वत : सभापति हुन्छन।