मूत्रमर्गको द्वारको तल रहेको मध्य छिद्र योनीमार्गको छिद्र वा योनीमार्गको द्वार हो। यसको आकार योनीच्छद अनुसार विपरित फरक आकारमा हुन्छन।

योनीमार्गको छिद्र
Vaginal opening description.jpg
योनीमार्गको छिद्र (५) दर्शाईएको स्त्री बाह्य योनाङ्गको तस्वीर
Details
Identifiers
Latinostium vaginae
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू