यात्रा श्राद्ध

देश देशान्तरको भ्रमणमा जाँदा सफल हुन घ्यूले गरिनेलाई यात्रा श्राद्ध भनिन्छ।