सङ्ख्या, सङ्केत, हरूको आयतकर प्रस्तुति नै मेट्रिक्स हो ।

Each element of a matrix is often denoted by a variable with two subscripts. For instance, a२,१ represents the element at the second row and first column of a matrix A.

पंक्ति र लहरका रूपमा संख्याहरूको आयताकार प्रस्तुति नै मेट्रिक्स हो ।

मेट्रिक्स गुणनफल नियमसम्पादन


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन