मुम्बई सहर जिल्ला

बम्बाइ शहर जिल्ला भारतीय राज्य महाराष्ट्रको एउटा जिल्ला हो।