मुम्बई उपनगर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो
(मुंबई उपनगर जिल्ला बाट पठाईएको)

बम्बाइ उपनगर जिल्ला भारतीय राज्य महाराष्ट्रको एउटा जिल्ला हो।