महाराष्ट्रका जिल्लाहरू

महाराष्ट्रका जिल्लाहरूको सूची मंडलानुसार निम्न प्रकार छ:-

महाराष्ट्रका मंडल र जिल्लाहरू

अमरावती विभागसम्पादन

कोंकण विभागसम्पादन

औरंगाबाद विभागसम्पादन

नागपुर विभागसम्पादन

नाशिक विभागसम्पादन

पुणे विभागसम्पादन