मगध विश्वविद्यालय

मगध विश्वविद्यालय भारतको राज्य बिहारको गयामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

मगध विश्वविद्यालय भारतको राज्य बिहारको गयामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।