भाले (♂) सजिवको लिङ्गको आधारमा छुट्याइएको एक जाति हो ।

रोमनका देवता मार्सको चिन्ह जुन भाले जातिलाई जनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ