1. रामानुजद्वारा आरम्भ गरिएको भक्ति आन्दोलन
  2. भागवतमा वर्णित भक्ति
  3. ईष्टप्रति गरिने आराधना

स्रोतसम्पादन