बारामुल्ला जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

बारामूला जिल्ला भारतीय राज्य जम्मु कश्मीरको एउटा जिल्ला हो।