बन्दर सेरी बेगवान

ब्रुनेईको राजधानी
बन्दर सेरी बेगवान शहर

बन्दर सेरी बेगवान ब्रुनेईको राजधानी शहर हो ।