बन्दर सेरी बेगवान

ब्रुनेईको राजधानी

बन्दर सेरी बेगवान ब्रुनेईको राजधानी शहर हो ।

बन्दर सेरी बेगवान शहर