फूल रोपिएको बगैंचालाई फूलबारी भनिन्छ। प्रायः सबै घरमा अलिकति ठाउँ फूलबारीका लागि छुट्याइएको हुन्छ।