कार्बनयुक्त मनोमरहरुको पोलिमराइजेसन प्रक्रियाद्वारा निर्माण गरिएको कृत्रिम पदार्थहरुलाई प्लास्टिक भनिन्छ ।