कार्बनयुक्त मनोमरहरूको पोलिमराइजेसन प्रक्रियाद्वारा निर्माण गरिएको कृत्रिम पदार्थहरूलाई प्लास्टिक भनिन्छ ।