प्राग

चेक गणतन्त्रको राजधानी सहर
प्राग शहर

प्राग चेक गणतन्त्रको राजधानी शहर हो ।