प्रयोगकर्ता:RajeshPandey/Nepali Wikipedia Translator/Verbs

This is a verb list used to translate from Hindi to Nepali

हो रहा|भइ रहेको
पि| पि
पहुंच|पुग
मान|मान
माप|नाप
बढ़|बढ
बढ|बढ
बढा|बढा
पढ|पढ
डाल|हाल
लिख|लेख
डाल|हाल
बेच|बेच
रख|राख
छोड|छोड
भेज|पठा
खदेड|लखेट
किया जा|हु
किया|गर्‌
निभा|निभा
कह|भन्
पिछाड|पछार
उठ|उठ
निकाल|निकाल
भाग|भाग
रोक|रोक
देंख|देख
चुन| चुन
मिल|मिल
जोड| जोड
ले| लि
हटा|हटा
मिला|मिला
लि| लि
करा| गरा
लगा|लगा
लौट आ|फर्क
खा| खा
कर|गर
बना|बना
पहचान|पहिचान
समझा|सम्झि
हु|भ
आया| आयो
लगे | लागेका
फूल|फूल
ठहर|ठहर
शुरूआत|शुरूवात
खेल|खेल
बन|बन
लग|लाग
दिला|दिला
लाद|लाद
रह|रह
सँभाल|सँम्हाल
दे|दि
पा|पा
बना|बना
फैल|फैल
बता|बता
फंस|फंस
लड|लड
सीख|सिक
उखाड|उखाल
छेड|छेड
कुचल|कुचल
लपेट|लपेट
बरत|अपना
फिसल|चिप्ल
घूम|घूम
झुक|झुक
ढंक|छोप
जकड|जकड
हडप|हडप
अभी|अझै
बड़ा|ठूलो
बडा|ठूलो
अदा|निभा
उगा|उमार
मर|मर
सीख|सिक
बाँट|बाँड
भडक|भडक
लग|लाग्
बैठ|बस्
खडे हो|उभि
बोल|बोल्
खिंच|तान
पहुँचा|पुर्या
पहुँच|पुग
काट|काट
पड|पर्
भुगतान|भुक्तानि
गंवा|गुमा
भेज|पठा
अपना|अपना
मुकाबला|प्रतिस्पर्धा
आसानी|सजिलो
# ला|ल्या disputed
चला|चला
बचा|बचा
दे| दि
हरा|हरा
तैयार कर|तैयार गर
परोस|पस्कि
इस्तीफा|राजिनामा
चुन|चुन
चिपक|टाँस
खरीद|किन
फडफडा|फडफडा
बन|बन
चुका|चुका
जीत|जीत
तोड|तोड
जुड|जोड
खोल|खोल
थोप|थोप
रख|राख
तैनात|तैनाथ
चढाई|चढाई
भुगत|भोग
उभर|उम्री
बोना|रोप्नु
सड|सड