पोथी (♀) सजिवको लिङ्गको आधारमा छुट्याइएको एक जाति हो ।

रोमन देवी भेनसको चिन्ह जुन पोथी जातिलाई जनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ