पुडुकोट्टई जिल्ला

भारतको तमिलनाडु राज्यको एक जिल्ला हो

पुडुकोट्टई भारतीय राज्य तमिलनाडुको एउटा जिल्ला हो।